ProjectRijnlandrouteRecent Infrasite Projectnieuws
28-01-2016 Bijna alle bezwaren tegen provinciale weg RijnlandRoute ongegrond
09-07-2015 FloraHolland krijgt nieuwe aansluiting op A44
17-03-2015 Rijk en provincie leggen samen RijnlandRoute aan
Meer nieuws over dit projectAlgemene projectinformatie
De Rijnlandroute verbetert de bereikbaarheid in het gebied van Leiden tot de kust.

Onder de naam RijnlandRoute onderzoekt de provincie Zuid-Holland met het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland welke aanpassingen aan wegen nodig zijn om de bereikbaarheid tussen Leiden en de kust te verbeteren.

Het project bestaat uit twee delen: de verbinding tussen de A4 en de A44 en tussen de A44 en de kust. De RijnlandRoute is opgenomen in het verkenningenprogramma van het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (afgekort het MPI).

De toenemende drukte in de regio veroorzaakt ernstige files. Hierdoor zijn bedrijven minder bereikbaar en klagen bewoners over sluipverkeer, geluidshinder en stankoverlast. Het ontwikkelen van de RijnlandRoute is van groot maatschappelijk belang. Niet alleen biedt het een oplossing voor de nu al slechte bereikbaarheid van de regio, de RijnlandRoute is tevens noodzakelijk voor de woningbouwopgave en de groei van de werkgelegenheid.

Bron: provincie Zuid-Holland

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Planstudie
Modaliteit:  Regionaal / lokaal

Regio:  West
Provincie:  Zuid-Holland

MIT/SNIP/MIRT fase historie:


Investeringen:
Investeringsproject van:  Provincie Zuid-Holland

Officiële website:
Klik hier voor de officiële projectwebsite
Gemeenten in het projectgebied
Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude.


Mijlpalen
Project: Rijnlandroute
Deelproject: Geheel project
Onderdeel:
Werk:
Mijlpaal: Geheel project
Start: 00-00-2012
Gereed: OnbekendAanleiding
De oost-west verbinding tussen Katwijk en de A4 is al jaren overbelast. Naast hinder voor het verkeer zijn er ook leefbaarheidsproblemen als geluids- en stankoverlast en sluipverkeer door woonwijken. Door toekomstige ontwikkelingen in Leiden West, de Oostvlietpolder en Katwijk zal de druk op de wegen, en dus ook de overlast, de komende jaren alleen nog maar toenemen. De bereikbaarheidsproblemen staan de regionale economische groei in de weg terwijl een goede bereikbaarheid de ruimtelijke en economische ontwikkeling juist kan stimuleren en de overlast verminderen.


Nota's
Verkenning
Op donderdag 14 april 2005 zijn de resultaten van de verkenningstudie gepresenteerd.

Planstudie
In de planstudie moet een keuze gemaakt worden tussen verschillende combinaties van de twee tracés tussen Katwijk en de A44 en twee tracés tussen de A44 en de A4. De planstudie is gestart in 2007.

De gemeenten Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland hebben drie routes tussen de A4 en de A44 en drie routes tussen de A44 en Katwijk onderzocht. Tussen de A4 en de A44 betreft dit een route door Leiden, een route door Voorschoten en een route via de Korte Vliet. Tussen Katwijk en Leiden betreft het een route via het noorden van Rijnsburg, een route langs marinebasis Valkenburg en de verbreding van de huidige N206.

Bron: Provincie Zuid-Holland

MER
Eind oktober 2007 begint een nieuw onderzoek om te kijken hoe de RijnlandRoute het meest optimaal kan worden ingepast. Dit onderzoek heet de projectMER. Hierbij wordt in detail gekeken naar de milieueffecten van verschillende uitvoeringsvarianten van het voorkeurstracé. Naar verwachting zal dit onderzoek in de loop van 2009 klaar zijn.
Besluitvorming
Plan van Aanpak
In oktober 2004 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingestemd met een plan van aanpak voor de as Leiden - Katwijk. Het plan is opgesteld door een stuurgroep met vertegenwoordigers uit de regio Holland Rijnland en omgeving, de ministeries van Vrom en Defensie en de provincie. In het plan wordt beschreven wat er moet gebeuren om de structurele problemen van de regio op te lossen en het programma van verstedelijking binnen de 'as' te realiseren. Verder zijn een opzet voor samenwerking en financiële afspraken opgenomen.

Intentieverklaring
Minister Karla Peijs, gedeputeerde Martin Huls en regio-bestuurder Jos Wienen van Holland Rijnland hebben maandag 12 februari 2007 een handtekening gezet onder de intentieverklaring over de aanleg van de RijnlandRoute. Dit betekent dat de drie partijen samen gaan werken om de RijnlandRoute te realiseren. In de planstudie, die nu volgt, moet een keuze gemaakt worden tussen verschillende combinaties van de twee tracés tussen Katwijk en de A44 en twee tracés tussen de A44 en de A4.

Voorkeurstracé
Op 31 oktober 2007 heeft de stuurgroep RijnlandRoute gekozen voor een voorkeurstracé voor de RijnlandRoute, dat vervolgens verder zal worden bestudeerd. Het voorkeurstracé loopt van de A4 via de gemeente Voorschoten ten zuiden van de bebouwde kom van Leiden, zoveel mogelijk gebundeld met de A44 en de N 206, naar Katwijk.

Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) vastgesteld
Op 25 juni 2008 stelden Provinciale Staten van Zuid-Holland de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA), de nut- en noodzaaknotitie en het N 11-Westtracé als voorkeurstracé vast. Dit betekent dat de procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) voor de RijnlandRoute kan starten. Daaruit moet blijken welk tracé uiteindelijk het beste is voor de Rijnlandroute. In de project-m.e.r. worden naast het N 11-Westtracé diverse andere tracés onderzocht en uitgewerkt.
Tracé
Het voorkeurstracé loopt van de A4 via de gemeente Voorschoten ten zuiden van de bebouwde kom van Leiden, zoveel mogelijk gebundeld met de A44 en de N 206, naar Katwijk.

Het hele tracé, moet uiterst zorgvuldig moet worden ingepast omdat het langs en door woonwijken gaat. In Voorschoten kan dat betekenen dat er een geboorde tunnel wordt gerealiseerd. Bijzondere aandacht vraagt ook de aansluiting op de A44. Zeker gelet op het belang van de groene bufferzone bij Maaldrift.
Inspraak
De provincie startte een interactief proces om burgers in de regio te betrekken bij de verdere planvorming rondom de RijnlandRoute. De aftrap hiervan vond plaats op 4 juli 2008 met een bijeenkomst van de burgers die een concreet voorstel hebben liggen, of hebben aangegeven constructief mee te willen denken met de provincie.

Naast deze expertbijeenkomsten organiseert de provincie, gedurende de m.e.r.-procedure, meer interactieve bijeenkomsten. Hiervoor worden in breder verband burgers en belanghebbenden uit de regio uitgenodigd.
Projectorganisatie
Met vragen over de RijnlandRoute kunt u terecht bij het kernteam RijnlandRoute: e-mail rijnlandroute@pzh.nl of telefoon: 070 441 73 58
Planning
Voorlopige planning

* september/oktober 2008: startnotitie project-m.e.r. gereed
* januari 2009: inspraak startnotitie project-m.e.r.
* februari 2009: vaststellen richtlijnen project-m.e.r.
* juli-september 2009: vaststellen voorkeursvariant
* september – december 2009: m.e.r.-rapport gereed
* juni 2008 – januari 2011: voorbereiding voor de uitvoering van de weg
* 2012: start uitvoering

Infrasite Projectnieuws
28-01-2016 Bijna alle bezwaren tegen provinciale weg RijnlandRoute ongegrond
09-07-2015 FloraHolland krijgt nieuwe aansluiting op A44
17-03-2015 Rijk en provincie leggen samen RijnlandRoute aan
23-12-2014 Schultz tekent Tracebesluiten voor aanleg Rijnlandroute
09-05-2014 Ontwerp-tracebesluiten Rijnlandroute ter visie
13-09-2013 Rijk en provincie tekenen overeenkomst: aanleg RijnlandRoute dichterbij
23-10-2012 Aanvulling MER RijnlandRoute naar commissie
09-07-2012 Verder met RijnlandRoute na steun Kamer
25-08-2011 RijnlandRoute moet op koers blijven
11-04-2011 Minister verhoogt Rijksbijdrage RijnlandRoute
11-04-2011 97 mln extra voor mobiliteit Holland Rijnland
16-06-2010 Gefaseerde aanleg RijnlandRoute
02-03-2010 Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn - West getekend
13-01-2010 GS ZH kiezen voor goede inpassing RijnlandRoute
16-11-2009 Randstad Urgent 2009: knopen doorgehakt
06-03-2009 Praat mee over de RijnlandRoute
22-12-2008 Inspraak startnotitie RijnlandRoute gestart
28-10-2008 Projecten Holland Rijnland status Randstad Urgent
27-10-2008 Randstad Urgent: goede resultaten, maar teveel bestuurlijke drukte
10-10-2008 Spoortracé niet mee in milieueffectrapportage RijnlandRoute
25-09-2008 Ruim € 800 mln voor provinciale infrastructuur ZH
15-04-2008 Streekplanherziening voor RijnGouwelijn-West, Rijnlandroute en Valkenburg
27-03-2008 Dura Vermeer lanceert plan voor aanpak A44
31-10-2007 Voorkeurstracé RijnlandRoute gekozen
16-02-2007 Regiobestuurders willen RijnGouwelijn-West
13-02-2007 RijnlandRoute stapje dichterbij
15-05-2006 Fietstocht door de toekomst van Katwijk en Noordwijk
06-04-2005 Presentatie verkenningsstudie Rijnlandroute
07-10-2004 As Leiden - Katwijk stap dichterbij


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat publiceert meest recente editie inkoopplanning (feb 2019)
Nieuwsbericht
Interview met Anne Koudstaal van KWS over PlasticRoad
Artikel
Interview met wethouder Alwin te Rietstap van gemeente Hardenberg over innovaties en duurzaamheid bij de realisatie van infraprojecten
Artikel
Rijkswaterstaat start met aangepast selectiebeleid bij aanbestedingen GWW
Nieuwsbericht
Nieuw op Infra Relatiedagen 2019: clustering van beurshallen
Weblogposting
Werkvoorraad bouw met één tiende maand gedaald
Nieuwsbericht
Gemeente Den Haag winnaar MKB INFRA AanbestedingsAward 2019
Nieuwsbericht
Infra Relatiedagen: Toekomstdag en Toekomstplein!
Weblogposting
Kansrijke ideeën gezocht voor toekomst Noordersluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Rogier van der Sande nieuwe voorzitter Unie van Waterschappen
Nieuwsbericht
Overijssel voornemens werk aan Vechtdal Verbinding te gunnen aan BAM Infra
Nieuwsbericht
Nieuwe werkgeversvereniging sector waterschappen
Nieuwsbericht
Waterinnovatieprijs 2018 uitgereikt
Nieuwsbericht
Rijk en regio investeren in betere bereikbaarheid van Nederland
Nieuwsbericht
Overheden investeren 600 miljoen in klimaatbestendig Nederland
Nieuwsbericht
Oorzaken aantasting van betonconstructies met mosaangroei bekend
Nieuwsbericht
Groen licht voor Betonakkoord
Nieuwsbericht
Oorzaken aantasting van betonconstructies met mosaangroei bekend
Artikel
DUURZAAM GWW: Vertaal concrete projectambities in duurzaam resultaat
Weblogposting
Rijkswaterstaat gunt beheer en onderhoud 3 kanalen aan combinatie 'PARK'
Nieuwsbericht
Gunstige tijden voor zzp'ers in de bouw
Nieuwsbericht
Vervolg kribverlaging Pannerdensch Kanaal start met aanbesteding
Nieuwsbericht
Groningen krijgt living lab bouwkundige en infrastructurele innovaties
Nieuwsbericht
[Banners]