ProjectSubsidieregeling Openbare Inland Terminals (SOIT)


Algemene projectinformatie
Verschuiving van wegvervoer naar vervoer per spoor en over water verdient de voorkeur vanuit het oogpunt van benutting van de beschikbare infrastructurele capaciteit van het hele netwerk. Inter- en multimodaal vervoer draagt hier aan bij. Het beleid op het gebied van inter- en multimodaal vervoer is gericht op optimalisatie en integratie van de verschillende schakels in de transportketen en het bundelen van ladingstromen. Hiervoor is in de eerste plaats een ruimtelijke structuur nodig van multimodale infrastructuur en overslagpunten. Openbare terminals en regionale overslagcentra maken een belangrijk onderdeel uit van deze multimodale structuur. Maar investeringen in terminals zijn omvangrijk. De ontwikkeling van de omzet komt doorgaans langzaam op gang. Dat leidt tot bovengemiddelde bedrijfsrisico’s en aanloopverliezen.

De Subsidieregeling Openbare Inland Terminals (SOIT) richt zich op de ontwikkeling van regionale terminals en overslagcentra. De regeling is bedoeld voor particuliere initiatiefnemers die risicodragend investeren in terminals. Op grond van een tussentijdse evaluatie van de SOIT is de Tweede Kamer geïnformeerd (zie kamerstuk vw03000445) dat de SOIT op de oorspronkelijk vastgestelde datum van 31 december 2003 is beëindigd.

Alle ingediende aanvragen zijn inmiddels in beschikkingen vastgelegd. De afwikkeling van alle gehonoreerde projecten zal afhankelijk van de planning en uitvoering naar verwachting doorlopen tot en met 2009.

Bron: MIT 2007Project-eigenschappen:
Projectfase:  Realisatie
Modaliteit:  Multi- en intermodaal vervoer

Regio:  Nationaal
Provincie:  Nationaal

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIT 2007:  Realisatie
MIT 2006:  Realisatie
MIT 2005:  Realisatie


Investeringen:
Kosten:  € 20,5 mln
Taakstellend budget: &euro 20,5 mln.
Bijdrage van derden: divers.
Bron: MIT 2007