ProjectIJsselsprong (Zutphen)Recent projectnieuws
22-04-2011 Bestuursakkoord Water gesloten
Algemene projectinformatie
In de PKB Ruimte voor de rivier worden rond Zutphen maatregelen beschreven, zoals een toekomstige hoogwatergeul, die de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied raken. Deze ontwikkeling betreft onder andere woningbouw en infrastructuur. Hierom is gekozen voor een integrale aanpak van de opgaven waarbij voor natuur kansen worden gecreëerd en rekening wordt gehouden met de agrarische functie en het IJssellandschap. De plannen beogen ruimte te geven aan de gewenste ontwikkelingen en voor de lange én de korte termijn te voldoen aan waterveiligheid, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. De in de plannen opgenomen watermaatregelen worden als alternatief voor de in de PKB beschreven basismaatregelen ontwikkeld.

Bij Zutphen, Voorst en Brummen wordt voor de PKB basismaatregelen (twee dijkverleggingen op korte termijn, aangevuld met een (reservering voor een) hoogwatergeul op lange termijn), een alternatieve mix van watermaatregelen ontwikkeld. Dit alternatief wordt ontwikkeld in samenhang met de aanleg van een woningbouwlocatie met verschillende woonmilieus op de westelijke oever (circa 3.000 woningen). De bereikbaarheid van de betrokken kernen wordt verbeterd via de aanleg van rondwegen. In het plan wordt onder meer een groene buffer als deel van de ecologische verbindingszone Veluwe-Graafschap-Winterswijk ontwikkeld.

Voor het project geldt dat vóór 1-1-2009 een omwisselbesluit in het kader van de PKB genomen zal moeten worden. Het project bevindt zich in de verkenningsfase van het Nota Ruimtebudget. In dat kader worden in 2008 een kosten-batenanalyse en de toetsing daarvan door één of meer planbureaus (waaronder het CPB) uitgevoerd.
Bron: MIRT 2009

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Verkenning
Modaliteit:  Integrale gebiedsopgaven

Regio:  Oost
Provincie:  Gelderland

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Verkenning


Investeringen:
Investeringsproject van:  VROMGemeenten in het projectgebied
Zuthpen.