ProjectGreenport BoskoopRecent projectnieuws
16-11-2007 Eerste investeringen in ruimtelijke prioriteiten kabinet
Algemene projectinformatie
De Greenport Boskoop is een compleet agribusinesscomplex van internationale schaal. De boomteeltsector in deze regio heeft, vanwege het intensieve karakter, een relatief groot belang voor de werkgelegenheid.

De ligging in het Groene Hart stelt enerzijds stringente eisen aan infrastructuur, bereikbaarheid en waterbeheer, anderzijds biedt de strategische ligging nabij andere greenports, de mainport Schiphol en achterlandverbindingen grote kansen voor versterking van dit sierteeltcentrum. De veranderende markt, het belang van een meer duurzame productie en de toenemende ruimtedruk noodzaken tot herstructurering van het boomteeltcluster in de regio Boskoop.

De bereikbaarheid van het internationale handels en productiecentrum van Greenport Boskoop is van groot belang. Het sluipverkeer en zware vrachtverkeer op de smalle wegen belemmeren het huidige functioneren van de boomkwekerijbedrijven in het gebied. De mensen, die in dit gebied wonen, ondervinden tevens last van de verkeersproblematiek in en rond het sierteeltcentrum Boskoop.

Om de sterke productie- en handelsstructuur te handhaven, is het vasthouden van groeiende handelskwekerijen noodzakelijk. Ruimte en bereikbaarheid zijn daarbij sterk bepalend. Daarom wordt ingezet op herstructurering van het sierteeltgebied Boskoop-Oost inclusief de aanleg van een ontsluitingsweg. Dit alles leidt tot een betere ontsluiting/bereikbaarheid, tot extra ruimte voor groeiende handelskwekerijen en tot een meer efficiënte bedrijfsvoering van deze bedrijven. Tevens wordt de landschappelijke kwaliteit verbeterd. Wanneer het vrachttransport niet meer door de kern Boskoop hoeft, maar er omheen geleid wordt, zal de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio sterk verbeteren.

LNV is beleidsverantwoordelijk voor de greenports. Voorts ligt de regie voor de totale aanpak van de herstructurering bij de provincie. De overheid schept randvoorwaarden voor herstructurering (infrastructuur, faciliteren procesregie). Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de herstructurering van de bedrijven.

Bron: MIRT 2009

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Realisatie
Modaliteit:  Integrale gebiedsopgaven

Regio:  West
Provincie:  Zuid-Holland

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Realisatie
MIRT 2008:  Planstudie


Investeringen:
Investeringsproject van:  LNV
Kosten:  € 4 mln
Taakstellend budget E 4 mln uit het Nota-Ruimtebudet; deze middelen worden beschikbaar gesteld via de Bestuursovereenkomst ILG.
Bron: MIRT 2009Gemeenten in het projectgebied
Boskoop