ProjectA1 / A6 / A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (SAA)Recent projectnieuws
08-04-2018 Verbreding A6 bij Almere een jaar eerder klaar
09-03-2018 Doorstroming op A1 bij Muiderberg fors verbeterd
31-01-2018 Aanbesteding verbreding A9 Badhoevedorp - Holendrecht gestart
Algemene projectinformatie
De bereikbaarheid over de weg in deze corridor en de inpassing van de wegen in de stedelijke omgeving is niet optimaal. Toekomstige ontwikkelingen zoals de uitbreiding van Almere zetten op lange termijn de bereikbaarheid verder onder druk.

In 2007 heeft het kabinet een voorkeur uitgesproken voor het Stroomlijn­alternatief (uitbreiden bestaande weginfra­structuur A1/A2/A6/A9/A10­Oost tussen knooppunt Badhoevedorp en aansluiting Almere Buiten Oost). Het Tracébesluit is in maart 2011 vastgesteld. In het ontwerp­tracébesluit is de keuze voor het Stroomlijn­alternatief gekoppeld aan een groot aantal inpassingsmaatregelen, waaronder de aanleg van een tunnel in de A9 bij Amsterdam Zuidoost en een verdiepte ligging in Amstelveen, een eco­aquaduct in de A1 bij Muiden en het op maaiveld brengen van de A6 bij de Weerwaterzone in Almere. Het tracébesluit waarin versoberingsmaatregelen zijn vastgelegd is in november 2013 onherroepelijk geworden.
Bron: MIRT 2015Project-eigenschappen:
Projectfase:  Realisatie
Modaliteit:  Hoofdwegen

Categorie:  Categorie 1 (Planstudie)
Regio:  West
Provincie:  Noord-Holland

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2017:  Realisatie
MIRT 2016:  Realisatie
MIRT 2015:  Realisatie
MIRT 2014:  Realisatie
MIRT 2013:  Realisatie
MIRT 2012:  Realisatie
MIRT 2011:  Planstudie
MIRT 2010:  Planstudie
MIRT 2009:  Planstudie
MIRT 2008:  Planstudie
MIT 2007:  Planstudie
MIT 2006:  Planstudie


Data mijlpalen nota's:
Datum Trajectnota:  2008
Datum Tracébesluit:  2011
Datum Procedures Rond:  2011

Investeringen:
Investeringsproject van:  Ministerie IenM
Kosten:  € 4.667 mln
Taakstellend budget: € 4.667 mln (incl. bijdragen derden € 225 mln, BenO deeltraject A1/A6). Daarnaast is € 116 mln beschikbaar voor de rijksbijdrage aan de kruising Natte As en Groene Uitweg.
Bron: MIRT 2015

Officiële website:
Klik hier voor de officiële projectwebsite
Gemeenten in het projectgebied
Haarlemmermeer, Amsterdam, Muiden, Weesp, Almere


Planning project
Start realisatie: 2012
Openstelling: 2024-2026: openstelling deeltraject A9 Amstelveen. Voor vier van de vijf projectdelen eerder.


Nieuws
Nieuws over het project Schiphol - Amsterdam - Almere is te volgen op de website www.schiphol-amsterdam-almere.nl


Voorlichting
Voor nadere informatie kunt u gratis contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002.


Nota's
In 2003/2004 is een verkenning uitgevoerd waarin de problematiek integraal is geanalyseerd en mogelijke oplossingsrichtingen zijn geinventariseerd. In de verkenningstudie is geconcludeerd dat zonder verdere weguitbreidingen na 2010 de wegen zwaar overbelast raken. Besloten is een planstudie naar de weg te starten op de corridor Schiphol - Amsterdam - Almere.

In de planstudie zijn naast het nul-, nulplus- en meest milieuvriendelijke alternatief twee trace-alternatieven bestudeerd. In de richtlijnen is een fasering van de planstudie aangekondigd.
  • Fase 1: afweging alternatieven op hoofdlijnen in relatie met samenhangende besluitvorming binnen het Noordvleugelprogramma.
  • Fase 2: afronding Trajectnota/MER, het doortrekken van de A6 naar de A9 en het zgn. Stroomlijntrace (uitbreiding langs het bestaande A6-A1-A9-trace).
De Hollansche Brug is in de planstudie uitgewerkt. Een IJmeerverbinding wordt in de planstudie naar de Zuiderzeelijn meegenomen en door de regio onderzocht. De (verkeerskundige) gevolgen van een IJmeerwegverbinding zijn als scenario in deze planstudie onderzocht.

In mei 2005 zijn de richtlijnen verschenen. In januari 2006 is de Alternatieven- en Variantennota uitgebracht, in april 2006 het consultatiedocument en in juni 2006 de aanvulling op de Alternatieven- en Variantennota. In april 2008 is de Trajectnota/MER 2e fase afgerond.

Ontwerp-tracébesluit
De ministers Eurlings van Verkeer en Waterstaat en Huizinga van Ruimte en Milieu tekenden 24 maart 2010 het ontwerp-tracébesluit. Het OTB is digitaal in te zien via de site van het Centrum Publieksparticipatie

Tracébesluit
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op maandag 21 maart 2011 het tracébesluit getekend.


Besluitvorming
Rijk en regio hebben in 2007 en 2008 overeenkomsten getekend over het Stroomlijnalternatief met afspraken over de inpassing. Er is een aanvullende bestuurs-overeenkomst ondertekend over de busvoor-zieningen tussen Almere en het knooppunt Watergraafsmeer. Rijk en regio zijn in maart 2014 overeengekomen dat de Keizer Karel tunnel in Amstelveen niet wordt aangelegd, maar dat ter plaatse de A9 verdiept wordt aangelegd. Hierdoor moet een wijzigings-tracébesluit voor de Stroomlijnovereenkomst worden opgesteld en in procedure worden gebracht. Omdat het een substantiële wijziging betreft is het besluit opgenomen in de Voortgangsrapportage Tracéwetprojecten.
Bron: MIRT 2015


Tracé
De weguitbreiding omvat circa 63 kilometer autosnelweg op de A9, de A10, de A1 en de A6. Er komt een extra brug over het Amsterdam-Rijnkanaal die de A1 en A9 Gaasperdammerweg gaat verbinden via een bypass. Ter hoogte van Muiden komt een eco-aquaduct in de A1. Daarnaast worden 5 grote knooppunten gerenoveerd en worden ongeveer 100 bruggen en viaducten aangepast.

Ter verbetering van de leefbaarheid wordt naast de aanleg van de twee tunnels, geluidsreducerend wegdek aangelegd en komt er 36 kilometer aan geluidscherm, waarvan een deel extra verhoogd wordt om de geluidseffecten nog meer te beperken. Bij de weguitbreiding hoort een samenhangend pakket van investeringen in natuur, water en fietspaden.
Bron: persbericht VenW 24-03-2010 en persbericht IenM 21-03-2011


Inspraak
Vanaf 3 januari 2005 tot en met 30 januari 2005 lag de startnotitie Hoofwegverbinding Schiphol-Almere ter inzage. U kunt de startnotitie downloaden vanaf de website van het project www.schiphol-amsterdam-almere.nl

Consultatie
Tussen 16 januari en 26 februari 2006 heeft Rijkswaterstaat de meningen en argumenten van verschillende groepen over de onderzochte alternatieven en varianten voor een betere bereikbaarheid van het planstudiegebied Schiphol-Amsterdam-Almere op verschillende manieren verzameld. Zo hebben bewoners via consultatiebijeenkomsten hun mening over de plannen kunnen geven, een enquête op de website van het project kunnen invullen en heeft een representatief deel van de bewoners deelgenomen aan een opinieonderzoek uitgevoerd door een onafhaneklijk onderzoeksbureau. Ook weggebruikers buiten het plangebied hebben kunnen deelnemen aan het opinieonderzoek. Aan maatschappelijke organisaties, bestuursorganen en adviseurs heeft Rijkswaterstaat gevraagd schriftelijk te reageren op de plannen.

Het consultatiedocument is klaar en staat vanaf donderdag 20 april 2006 op de site www.schiphol-amsterdam-almere.nl Alle reacties van bewoners, weggebruikers, bewonersorganisaties, maatschappelijke organisaties, bestuursorganen en adviseurs op de plannen voor een betere bereikbaarheid van het gebied rond Schiphol, Amsterdam en Almere zijn opgenomen in dit document. weg. Beprijzen en meer, beter en goedkoper openbaar vervoer zijn hier de meest genoemde oplossingen.

Ontwerp-tracébesluit ter inzage
Vanaf 26 maart 2010 lag het ontwerp-tracébesluit (OTB) Schiphol - Amsterdam – Almere gedurende zes weken ter inzage. Gelijktijdig met het OTB lag ook het Aanvullend MER (milieu-effect rapport) ter inzage. Omwonenden en belanghebbenden brachten in deze periode hun zienswijze naar voren. Het OTB is digitaal in te zien via de site van het Centrum Publieksparticipatie

845 zienswijzen
Op het Ontwerp-tracébesluit (OTB) weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) zijn 845 zienswijzen ingediend door omwonenden, gemeenten en bedrijven. Het OTB lag gedurende 6 weken ter inzage tot 6 mei 2010. Grote uitschieter is deelgebied A6 Muiderberg-Almere met 152 unieke zienswijzen. Ruim 400 zienswijzen zijn ingediend als gevolg van bewonersacties in Amsterdam, Amstelveen en Muiderberg. Uit de zienswijzen blijkt dat er veel zorg is over afdoende maatregelen tegen geluid. Op de weguitbreiding zelf zijn weinig reacties binnengekomen.

Alle inspraakreacties worden in een Nota van Antwoord samengevat en beantwoord. Daarbij wordt aangegeven hoe de zienswijzen in het Tracébesluit (TB) doorwerken. De Nota van Antwoord wordt eind 2010 tegelijkertijd met het door de minister te nemen Tracébesluit gepubliceerd.

Tracébesluit
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op maandag 21 maart 2011 het tracébesluit getekend. Vanaf dat moment is het voor belanghebbenden mogelijk om in beroep te gaan tegen dit besluit bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorwaarde voor het indienen van een beroep is wel dat er een zienswijze is ingediend op het Ontwerp-tracébesluit. Is dat het geval, dan heeft hebben belanghebbenden vanaf de dag dat het TB ter visie ligt, zes weken de tijd voor het indienen van een beroep.
Aanbesteding
Het project wordt uitgevoerd in vijf delen. De uitvoering van het deelproject (A10-Oost/A1 Watergraafsmeer-Diemen) is gestart in 2012 en extra rijstroken op de A10 Oost zijn opengesteld in 2014. Het DBFM-contract voor het deelproject (A1 Diemen-Muiderberg/A6 Muiderberg-Almere Havendreef) is gegund in 2012. Deeltraject A9 Gaasperdammerweg is aanbesteed.
Bron: MIRT 2015


Contractinformatie
In 2005 is een marktscan uitgevoerd.
In het 1e kwartaal 2006 is een ontwikkelcompetitie uitgeschreven, waar marktpartijen ideeën hebben ingediend.
In 2007 is een tweede marktscan uitgevoerd.
In 2008 is de PPC uitgevoerd, gevolgd door een marktconsultatie in het voorjaar van 2009. Het project zal innovatief worden aanbesteed in vijf deelcontracten.
Bron: MIRT 2011
Planning
Traébesluit 2014
Het tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere (TB SAA) uit 2011 is aangepast in een tracébesluit 2014. Reden is een nieuw ontwerp van de spoorbrug bij Muiderberg en een wijziging van de bestemming van een aantal percelen in Naarden. Het tracébesluit (2014) ligt van 1 oktober tot en met 12 november 2014 ter inzage. Ten opzichte van het ontwerp-tracébesluit (2014) is de belangrijkste wijziging in het tracébesluit (2014) een extra geluidsscherm van 10 meter hoog.
Bron: Persbericht Rijkswaterstaat dd 01-10-2014Infrasite Projectnieuws
08-04-2018 Verbreding A6 bij Almere een jaar eerder klaar
09-03-2018 Doorstroming op A1 bij Muiderberg fors verbeterd
31-01-2018 Aanbesteding verbreding A9 Badhoevedorp - Holendrecht gestart
11-12-2017 Honderden miljoenen voor toekomstbestendige infrastructuur
12-06-2017 Nieuwe situatie knooppunt Holendrecht vanaf 12 juni 2017
06-04-2017 Start werkzaamheden verbreding A6 Almere
10-03-2017 Parallelbaan A9 vanaf 13 maart dicht om Gaasperdammertunnel te bouwen
07-03-2017 Schultz stelt plan voor verbreding A9 Amstelveen vast
03-03-2017 Knooppunten Muiderberg en Diemen versneld aangelegd
16-02-2017 Schultz geeft startsein eerste energieneutrale snelweg van Nederland
01-12-2016 Rijkswaterstaat wint Europese duurzaamheidsprijs met project A6
23-08-2016 Spoorbrug op definitieve plek, A1 weer volledig beschikbaar
09-06-2016 Financial close A6 Almere bereikt
06-06-2016 Dynniq exclusieve onderaannemer van Parkway-6
12-05-2016 Ondertekening contract A6 Almere Havendreef - Almere Buiten-Oost
09-05-2016 Spoorbrug bij knooppunt Muiderberg succesvol verplaatst
01-04-2016 Veel wegwerkzaamheden in Noord-Holland in april en mei
07-03-2016 Gewijzigd OTB A9 Badhoevedorp - Holendrecht ter inzage
23-09-2015 Startsein voor weguitbreiding A9
14-09-2015 Bomen en struiken verwijderd voor verbreding A6 Almere
24-07-2015 Start voorbereidende werkzaamheden voor verbreding A6 Almere
05-06-2015 ‘DNHK in Bedrijf’ op bezoek bij HOCHTIEF/SAAone
03-04-2015 Start aanbesteding weguitbreiding A6 Almere
10-03-2015 Pilot met uitbesteding niet-kerntaken projectbeheersing SAA
24-02-2015 Leerlingen Arte College Almere bedenken beste omweg van Nederland
01-10-2014 Aanpassing tracebesluit SAA vanwege nieuwe spoorbrug Muiderberg
15-09-2014 Gunning weguitbreiding A9 Gaasperdammerweg afgerond
03-06-2014 Bouw tweede Hollandse Brug van start
15-04-2014 Betere doorstroming A10-Oost tussen Knooppunten Watergraafsmeer en Amstel
11-03-2014 Nieuw contract A9 door alle partijen ondertekend
10-02-2014 Start werkzaamheden brug over het Amsterdam-Rijnkanaal
14-01-2014 Project A1/A6 wint internationale prijs voor beste PPS Wegen
25-09-2013 Start verbreding A1 knooppunt Diemen - Watergraafsmeer richting Amsterdam
12-11-2012 Boskalis: omvangrijk Nederlands infracontract in consortiumverband
12-09-2012 Start verbreding A10-Oost tussen Amstel en Watergraafsmeer
04-01-2012 RWS mag wegennet in corridor Schiphol-Amsterdam-Almere uitbreiden
22-09-2011 Wijzigingen Tracebesluit Schiphol-Amsterdam-Almere ter inzage
16-06-2011 Realisatie A10-Oost/A1 start in december, gunning aan Combinatie Cadicom
21-03-2011 4,4 miljard voor Schiphol - Amsterdam - Almere
14-09-2010 EVO en TLN: overgangsperiode voor nieuwe tunnelwet vereist
31-08-2010 Actieplan wegtunnels
30-06-2010 Zienswijzen en marktbenadering weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere
24-03-2010 (OTB) Schiphol - Amsterdam – Almere ter inzage
29-01-2010 Rijk en regio starten uitwerking groei Almere
06-11-2009 Nieuwe OV verbinding tussen Amsterdam en Almere niet rendabel
19-01-2009 Hollandse Brug heropend, Winnaars ontwerpwedstrijd uitbreiding brug
28-10-2008 Kabinetsreactie advies Commissie Private Financiering van Infrastructuur
27-10-2008 Overeenstemming over Schiphol-Amsterdam-Almere
27-10-2008 Eurlings pakt dóór met Randstad Urgent
08-10-2008 DHV beschermt natuurgebieden Veluwe en Naardermeer
11-08-2008 Strukton en TBI Infra: milieuvriendelijke oplossing Amsterdam - Almere
16-05-2008 Inspraak trajectnota/MER Schiphol-Amsterdam-Almere
27-12-2007 Metropoolregio Amsterdam gaat landschap versterken
14-12-2007 Amsterdam Airport Area (AAA) verder als vereniging
12-12-2007 Protest voorafgaand aan debat tegen wegverbredingen
29-11-2007 Bedrijfsleven biedt alternatieve oplossing verbinding Schiphol-Almere
29-11-2007 Kamerbrief over verbreding A1 en A10-oost
14-11-2007 Bruno Bruins aan de slag als Randstad Gezant
30-10-2007 Provincies willen investeren in versnelling Randstadprojecten
29-10-2007 Bestuurders tekenen voor Randstad Urgent projecten
15-10-2007 Wegverbredingen stuiten op verzet
15-10-2007 VNO-NCW blij met besluit Eurlings
15-10-2007 Kabinetsbesluit A9 biedt 'unieke kans' voor Amstelveen
15-10-2007 Almere verheugd over akkoord kabinet A6-A1-A10
15-10-2007 Amsterdam over kabinetsbesluit A9
15-10-2007 Reactie provincie NH op kabinetsbesluit A6/A9
12-10-2007 Kabinet beslist over uitbreiding wegen en ov in randstad
11-10-2007 Kamerbrief over verbreding snelwegen Amsterdam - Almere
19-09-2007 College Flevoland mist slagkracht bij kabinet
19-09-2007 Kabinet zet Noord-Hollanders in de wacht
12-06-2007 Kamerbrief over de afsluiting van de Hollandse brug
09-05-2007 Kamerbrief over de IJmeerverbinding
08-05-2007 Kamerbrief over de afsluiting van de Hollandse brug
15-02-2007 Kamervragen over nieuw tracé Almere-Amsterdam
08-02-2007 Nieuw onderzoek wegcapaciteit Schiphol, Adam, Almere
08-02-2007 Kamerbrief over Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere
01-02-2007 Kamervragen over tekort 400 mln wegenprojecten
23-01-2007 Nieuw kabinet beslist over Schiphol- Amsterdam-Almere
26-10-2006 Geld voor verbetering luchtkwaliteit sneller ingezet
23-10-2006 Kamerbrief over rol CPB bij planstudie Schiphol-Almere
19-10-2006 Beantwoording kamervragen MIT 2007
16-10-2006 Noordvleugel teleurgesteld over kabinetsbesluit A6-A9
16-10-2006 VNO-NCW: deltaplan voor infrastructuur
13-10-2006 Ontsluiting Almere via uitbreiding bestaande wegen
02-10-2006 Mobiliteit in de Noordvleugel naar Tweede Kamer
21-09-2006 Noord-Holland over rijksbeleid
29-08-2006 Amsterdam wil besluit Schiphol-Amsterdam-Almere
25-08-2006 Ministerraad stemt in met programma Noordvleugel
22-08-2006 Files Almere Amsterdam mogelijk snel opgelost
21-06-2006 ANWB: Beter plan A6-A9 leidt tot breder draagvlak
16-06-2006 Informatiecentrum Schiphol - Almere weer geopend
01-06-2006 Ontwikkeling Noordvleugel zet Nederland op de kaart
27-04-2006 Verkenning Regionale IJmeerverbinding gereed
24-04-2006 Structuurdocument Noordvleugel naar Tweede Kamer
20-04-2006 Consultatie Schiphol-Amsterdam-Almere gereed
14-04-2006 Kabinet: Geen Zuiderzeelijn, regionale investeringen
13-04-2006 Heijmans wint planstudie Schiphol - Amsterdam - Almere
13-04-2006 Winnaars oplossingen Schiphol - Amsterdam - Almere
12-04-2006 4 gedeputeerden NH op boot Naardermeer
23-02-2006 Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere leeft
22-02-2006 Stroomlijnvariant A6-A1-A9 voor behoud landschap
08-02-2006 Nieuwe snelweg A6 - A9 in tunnel broodnodig
24-01-2006 Consultatiebijeenkomsten Schiphol-Amsterdam-Almere
11-11-2005 Informatiecentrum Schiphol-Amsterdam-Almere open
03-10-2005 Bijeenkomsten planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere
26-05-2005 Richtlijnen planstudie Schiphol-Almere vastgesteld
25-02-2005 Nieuwe aanpak publiek-private samenwerking
18-01-2005 Informatiebijeenkomsten planstudie Schiphol-Almere


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw
Nieuwsbericht
Afname werkvoorraad in de grond- en waterbouw
Nieuwsbericht
Nederlandse techniek voor biologische bodemversteviging voor het eerst toegepast in havengebied Toronto
Nieuwsbericht
Rijksbrede MVI-criteria geactualiseerd
Nieuwsbericht
Van Gelder Telecom neemt B.S.T. Telecom Service & installatie over
Nieuwsbericht
Mogelijke problemen navigatieapparatuur
Nieuwsbericht
Nieuwe directeur voor de Bouwcampus
Nieuwsbericht
Bezoek RioleringsVakdagen; dé verbindende vakbeurs voor de rioleringsbranche!
Weblogposting
Keynote lezing Helga van Leur tijdens kennisrijk Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen
Weblogposting
Nieuw kennistheater op RioleringsVakdagen 2019
Weblogposting
Overzicht gunningen Grond-, Weg- en Waterbouw 2018
Nieuwsbericht
RioleringsVakdagen 2019 focust meer op kennis
Weblogposting
Impuls voor gebiedsontwikkeling beeklandschap Warmbeek/ Tongelreep
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat publiceert meest recente editie inkoopplanning (feb 2019)
Nieuwsbericht
Interview met Anne Koudstaal van KWS over PlasticRoad
Artikel
Interview met wethouder Alwin te Rietstap van gemeente Hardenberg over innovaties en duurzaamheid bij de realisatie van infraprojecten
Artikel
Rijkswaterstaat start met aangepast selectiebeleid bij aanbestedingen GWW
Nieuwsbericht
Nieuw op Infra Relatiedagen 2019: clustering van beurshallen
Weblogposting
Werkvoorraad bouw met één tiende maand gedaald
Nieuwsbericht
Gemeente Den Haag winnaar MKB INFRA AanbestedingsAward 2019
Nieuwsbericht
Infra Relatiedagen: Toekomstdag en Toekomstplein!
Weblogposting
Kansrijke ideeën gezocht voor toekomst Noordersluis IJmuiden
Nieuwsbericht


[Banners]