ProjectVerkenning Antwerpen - RotterdamRecent Infrasite Projectnieuws
14-06-2010 Europees netwerk van spoorgoederencorridors weer stap dichterbij
Meer nieuws over dit projectAlgemene projectinformatie
In het gebied Antwerpen - Rotterdam bestaan actuele en toekomstige vraagstukken op het gebied van natuur en water, logistiek, bereikbaarheid, landschap, verstedelijking en de ontwikkeling van de Mainport Rotterdam. De druk op ruimte en infrastructuur is aanzienlijk mede door de functie van West - Brabant in de netwerken van Rotterdam en Antwerpen. De verwachte toename van de wereldhandel kan leiden tot een forse toename van goederenstromen tussen de havengebieden en de afhandeling van die stromen naar en door het gezamenlijk achterland. Deze druk en dynamiek vraagt om een optimale ruimtelijke inrichting, mede in relatie tot de aanwezige grote open landschappen. Verder is in de verkenning aandacht voor de sociaal-economische problematiek en het verbeteren van de kwaliteit van het leefklimaat in de Rijnmond en de Drechtsteden.

Zuid - Holland en West-Brabant/Tholen, het Havenbedrijf Rotterdam, de Kamers van Koophandel, de Brabants - Zeeuwse Werkgeversvereniging en VNO-NCW hechten aan het verkennen en benutten van ruimtelijk-economische kansen en bedreigingen. Zij worden betrokken. Betrokkenheid van partijen aan Belgische zijde is gewenst en zal worden verkend. Oplossingen zullen in eerste instantie gezocht worden op het regionale en bovenregionale (nationale/internationale) schaalniveau. De verkenning zal ingaan op de kansen en bedreigingen van de logistieke driehoek zoals die is geagendeerd in het kader van het project Randstad 2040 Uitvoeringsalliantie Zeehavens. Optimale afstemming van infrastructuur met de stedelijke ontwikkeling en vrijwaring van bepaalde landschappen, zal een belangrijke opgave zijn. De verkenning wordt afgestemd met de verkenning Rotterdam en de Visie op Brabantstad 2040. Vaststelling door rijk en regio van de scope van de verkenning vindt plaats in het bestuurlijk overleg MIRT najaar 2008. Afronding verkenning eind 2009.
Bron: MIRT 2009

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Verkenning
Modaliteit:  Integrale gebiedsopgaven


MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Verkenning


Investeringen:
Investeringsproject van:  VROMMijlpalen
Project: Verkenning Antwerpen - Rotterdam
Deelproject:
Onderdeel:
Werk:
Mijlpaal:
Start:
Gereed:
Project: Verkenning Antwerpen - Rotterdam
Deelproject:
Werk:
Mijlpaal:
Fase: Verkenningenfase
Dit project zit in de Verkenningenfase.
Er zijn nog geen mijlpalen bekend. Voor meer informatie klikt u op bovenstaande link.
Infrasite Projectnieuws
14-06-2010 Europees netwerk van spoorgoederencorridors weer stap dichterbij


Deel dit artikel:                   

Rogier van der Sande nieuwe voorzitter Unie van Waterschappen
Nieuwsbericht
Overijssel voornemens werk aan Vechtdal Verbinding te gunnen aan BAM Infra
Nieuwsbericht
Nieuwe werkgeversvereniging sector waterschappen
Nieuwsbericht
Waterinnovatieprijs 2018 uitgereikt
Nieuwsbericht
Rijk en regio investeren in betere bereikbaarheid van Nederland
Nieuwsbericht
Overheden investeren 600 miljoen in klimaatbestendig Nederland
Nieuwsbericht
Oorzaken aantasting van betonconstructies met mosaangroei bekend
Nieuwsbericht
Groen licht voor Betonakkoord
Nieuwsbericht
Oorzaken aantasting van betonconstructies met mosaangroei bekend
Artikel
DUURZAAM GWW: Vertaal concrete projectambities in duurzaam resultaat
Weblogposting
Rijkswaterstaat gunt beheer en onderhoud 3 kanalen aan combinatie 'PARK'
Nieuwsbericht
Gunstige tijden voor zzp'ers in de bouw
Nieuwsbericht
Vervolg kribverlaging Pannerdensch Kanaal start met aanbesteding
Nieuwsbericht
Groningen krijgt living lab bouwkundige en infrastructurele innovaties
Nieuwsbericht
Tussenstand grootschalig kustonderzoek
Nieuwsbericht
Nieuwe dijktechniek voor het eerst toegepast in Amsterdamse dijk
Nieuwsbericht
Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast
Nieuwsbericht
Droogte neemt af, aantal maatregelen blijft nodig
Nieuwsbericht
Verwijderen begroeiing voor aanleg natuurvriendelijke Maasoevers
Nieuwsbericht
OnderhoudNL over Miljoenennota: 'Kostenstijging remt groei'
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
Buitenriolering onder vrij verval: reageer op nieuwe normenserie
Nieuwsbericht
Maatregelen tegen droogte blijven van kracht
Nieuwsbericht
[Banners]
[Andere events]