ProjectVerkenning Antwerpen - RotterdamRecent projectnieuws
14-06-2010 Europees netwerk van spoorgoederencorridors weer stap dichterbij
Algemene projectinformatie
In het gebied Antwerpen - Rotterdam bestaan actuele en toekomstige vraagstukken op het gebied van natuur en water, logistiek, bereikbaarheid, landschap, verstedelijking en de ontwikkeling van de Mainport Rotterdam. De druk op ruimte en infrastructuur is aanzienlijk mede door de functie van West - Brabant in de netwerken van Rotterdam en Antwerpen. De verwachte toename van de wereldhandel kan leiden tot een forse toename van goederenstromen tussen de havengebieden en de afhandeling van die stromen naar en door het gezamenlijk achterland. Deze druk en dynamiek vraagt om een optimale ruimtelijke inrichting, mede in relatie tot de aanwezige grote open landschappen. Verder is in de verkenning aandacht voor de sociaal-economische problematiek en het verbeteren van de kwaliteit van het leefklimaat in de Rijnmond en de Drechtsteden.

Zuid - Holland en West-Brabant/Tholen, het Havenbedrijf Rotterdam, de Kamers van Koophandel, de Brabants - Zeeuwse Werkgeversvereniging en VNO-NCW hechten aan het verkennen en benutten van ruimtelijk-economische kansen en bedreigingen. Zij worden betrokken. Betrokkenheid van partijen aan Belgische zijde is gewenst en zal worden verkend. Oplossingen zullen in eerste instantie gezocht worden op het regionale en bovenregionale (nationale/internationale) schaalniveau. De verkenning zal ingaan op de kansen en bedreigingen van de logistieke driehoek zoals die is geagendeerd in het kader van het project Randstad 2040 Uitvoeringsalliantie Zeehavens. Optimale afstemming van infrastructuur met de stedelijke ontwikkeling en vrijwaring van bepaalde landschappen, zal een belangrijke opgave zijn. De verkenning wordt afgestemd met de verkenning Rotterdam en de Visie op Brabantstad 2040. Vaststelling door rijk en regio van de scope van de verkenning vindt plaats in het bestuurlijk overleg MIRT najaar 2008. Afronding verkenning eind 2009.
Bron: MIRT 2009

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Verkenning
Modaliteit:  Integrale gebiedsopgaven


MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Verkenning


Investeringen:
Investeringsproject van:  VROM