ProjectRecreatie, groen en toegankelijkheid


Algemene projectinformatie
Alle Nederlanders willen zich in hun vrije tijd ontspannen.
Er is echter sprake van een tekort aan recreatieve mogelijkheden in en om de steden, met name in de Randstad en de stedelijke netwerken.
Dit is nadelig voor het woon- en werkklimaat en het vestigingsklimaat voor bedrijven.
Zowel in de Nota Ruimte als in de Agenda Vitaal Platteland wordt gesignaleerd dat het huidige aanbod van toeristisch recreatieve voorzieningen zowel kwantitatief als kwalitatief onvoldoende voldoet aan de wensen van de samenleving.
Daarbij is ook aangegeven dat de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het landelijk gebied voor recreatief gebruik moet worden vergroot.

Om de bestaande tekorten (met name in en om de grote steden) op te heffen – door het landelijk gebied aantrekkelijk en beter toegankelijk te maken en bij ruimtelijke ontwikkelingen nieuwe tekorten te voorkomen en de toegankelijkheid te verbeteren – zijn programmatische afspraken gemaakt over:
  1. Groen en de Stad: het rijk heeft afspraken gemaakt met provincies en gemeenten voor de realisatie van 16.000 ha openbaar grootschalig groen ten behoeve van intensief gebruik voor de periode 2007 - 2013. Binnen 10 minuten moet het groen bereikbaar zijn vanuit de woonomgeving (met name via voetpaden en fietspaden), volledig opengesteld en gratis toegankelijk. Gezien de tekorten in de Randstad ligt daar de grootste opgave.
  2. Rood/groenbalans: ter voorkoming van nieuwe tekorten aan dagrecreatiemogelijkheden faciliteert en stimuleert het rijk andere overheden om bij het opstellen van ruimtelijke plannen voor het bouwen van woningen (‘rood’) te zorgen voor een balans met ‘groen’ en ‘blauw’.
  3. Toegankelijkheid: bestaande en nieuwe infrastructuur vormen barrières in de bereikbaarheid van het groen. Ook de inrichting van het landelijk gebied draagt niet altijd bij aan het recreatief gebruik ervan. Door realiseren en instandhouden van landelijke, aaneengesloten routenetwerken (LR) voor wandelen (4.750 km.), fietsen (4.500 km.) en varen (4.400 km.), aanleg van recreatieve routes en voorzieningen in natuurgebieden binnen en buiten de EHS en in Nationale Landschappen en aanleg van 1.000 kilometer wandelpaden over boerenland streeft het rijk naar verbetering van toegankelijkheid en versterking van recreatief gebruik van deze gebieden.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de provincies. Het rijk is verantwoordelijk voor het eindresultaat. De precieze inzet voor deze onderdelen is geconcretiseerd in het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland 2007 - 2013. In de ILG bestuursovereenkomsten zijn de afspraken tussen rijk en provincies vastgelegd.

Bron: MIRT 2008

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Realisatie
Modaliteit:  Natuur

Regio:  Nationaal

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2008:  Realisatie


Investeringen:
Investeringsprogramma van:  Ministerie LNV
Kosten:  € 495 mln
Er is € 495 mln beschikbaar voor de periode 2007 - 2013.
De middelen worden ingezet via het ILG.Mijlpalen
Project: Recreatie, groen en toegankelijkheid
Deelproject: Geheel programma
Onderdeel:
Werk:
Mijlpaal:
Start: 00-00-2007
Gereed: 00-00-2013

Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat publiceert meest recente editie inkoopplanning (feb 2019)
Nieuwsbericht
Interview met Anne Koudstaal van KWS over PlasticRoad
Artikel
Interview met wethouder Alwin te Rietstap van gemeente Hardenberg over innovaties en duurzaamheid bij de realisatie van infraprojecten
Artikel
Rijkswaterstaat start met aangepast selectiebeleid bij aanbestedingen GWW
Nieuwsbericht
Nieuw op Infra Relatiedagen 2019: clustering van beurshallen
Weblogposting
Werkvoorraad bouw met één tiende maand gedaald
Nieuwsbericht
Gemeente Den Haag winnaar MKB INFRA AanbestedingsAward 2019
Nieuwsbericht
Infra Relatiedagen: Toekomstdag en Toekomstplein!
Weblogposting
Kansrijke ideeën gezocht voor toekomst Noordersluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Rogier van der Sande nieuwe voorzitter Unie van Waterschappen
Nieuwsbericht
Overijssel voornemens werk aan Vechtdal Verbinding te gunnen aan BAM Infra
Nieuwsbericht
Nieuwe werkgeversvereniging sector waterschappen
Nieuwsbericht
Waterinnovatieprijs 2018 uitgereikt
Nieuwsbericht
Rijk en regio investeren in betere bereikbaarheid van Nederland
Nieuwsbericht
Overheden investeren 600 miljoen in klimaatbestendig Nederland
Nieuwsbericht
Oorzaken aantasting van betonconstructies met mosaangroei bekend
Nieuwsbericht
Groen licht voor Betonakkoord
Nieuwsbericht
Oorzaken aantasting van betonconstructies met mosaangroei bekend
Artikel
DUURZAAM GWW: Vertaal concrete projectambities in duurzaam resultaat
Weblogposting
Rijkswaterstaat gunt beheer en onderhoud 3 kanalen aan combinatie 'PARK'
Nieuwsbericht
Gunstige tijden voor zzp'ers in de bouw
Nieuwsbericht
Vervolg kribverlaging Pannerdensch Kanaal start met aanbesteding
Nieuwsbericht
Groningen krijgt living lab bouwkundige en infrastructurele innovaties
Nieuwsbericht
[Banners]