ProjectRecreatie, groen en toegankelijkheid


Algemene projectinformatie
Alle Nederlanders willen zich in hun vrije tijd ontspannen.
Er is echter sprake van een tekort aan recreatieve mogelijkheden in en om de steden, met name in de Randstad en de stedelijke netwerken.
Dit is nadelig voor het woon- en werkklimaat en het vestigingsklimaat voor bedrijven.
Zowel in de Nota Ruimte als in de Agenda Vitaal Platteland wordt gesignaleerd dat het huidige aanbod van toeristisch recreatieve voorzieningen zowel kwantitatief als kwalitatief onvoldoende voldoet aan de wensen van de samenleving.
Daarbij is ook aangegeven dat de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het landelijk gebied voor recreatief gebruik moet worden vergroot.

Om de bestaande tekorten (met name in en om de grote steden) op te heffen – door het landelijk gebied aantrekkelijk en beter toegankelijk te maken en bij ruimtelijke ontwikkelingen nieuwe tekorten te voorkomen en de toegankelijkheid te verbeteren – zijn programmatische afspraken gemaakt over:
  1. Groen en de Stad: het rijk heeft afspraken gemaakt met provincies en gemeenten voor de realisatie van 16.000 ha openbaar grootschalig groen ten behoeve van intensief gebruik voor de periode 2007 - 2013. Binnen 10 minuten moet het groen bereikbaar zijn vanuit de woonomgeving (met name via voetpaden en fietspaden), volledig opengesteld en gratis toegankelijk. Gezien de tekorten in de Randstad ligt daar de grootste opgave.
  2. Rood/groenbalans: ter voorkoming van nieuwe tekorten aan dagrecreatiemogelijkheden faciliteert en stimuleert het rijk andere overheden om bij het opstellen van ruimtelijke plannen voor het bouwen van woningen (‘rood’) te zorgen voor een balans met ‘groen’ en ‘blauw’.
  3. Toegankelijkheid: bestaande en nieuwe infrastructuur vormen barrières in de bereikbaarheid van het groen. Ook de inrichting van het landelijk gebied draagt niet altijd bij aan het recreatief gebruik ervan. Door realiseren en instandhouden van landelijke, aaneengesloten routenetwerken (LR) voor wandelen (4.750 km.), fietsen (4.500 km.) en varen (4.400 km.), aanleg van recreatieve routes en voorzieningen in natuurgebieden binnen en buiten de EHS en in Nationale Landschappen en aanleg van 1.000 kilometer wandelpaden over boerenland streeft het rijk naar verbetering van toegankelijkheid en versterking van recreatief gebruik van deze gebieden.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de provincies. Het rijk is verantwoordelijk voor het eindresultaat. De precieze inzet voor deze onderdelen is geconcretiseerd in het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland 2007 - 2013. In de ILG bestuursovereenkomsten zijn de afspraken tussen rijk en provincies vastgelegd.

Bron: MIRT 2008

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Realisatie
Modaliteit:  Natuur

Regio:  Nationaal

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2008:  Realisatie


Investeringen:
Investeringsprogramma van:  Ministerie LNV
Kosten:  € 495 mln
Er is € 495 mln beschikbaar voor de periode 2007 - 2013.
De middelen worden ingezet via het ILG.