ProjectA12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15)Recent projectnieuws
11-12-2017 Honderden miljoenen voor toekomstbestendige infrastructuur
06-07-2017 Nederland ontvangt miljoenen uit Brussel voor infrastructuur
17-03-2017 Tracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) ter visie
Algemene projectinformatie
De groei van het autoverkeer belemmert op termijn een goede verkeers-afwikkeling op de A12 en de A15 ten zuiden en oosten van Arnhem.

De doortrekking van rijksweg 15 als autosnel-weg, 2x2 rijstroken tussen knooppunt Ressen en de A12, inclusief een volwaardige aantakking op de A12 met weefvakken tussen Duiven en Zevenaar (ViA15). Tevens worden de A15 Valburg-Ressen en de A12 Duiven-Ouddijk verbreed met een rijstrook.
Bron: MIRT 2015Project-eigenschappen:
Projectfase:  Planstudie
Modaliteit:  Hoofdwegen

Regio:  Oost
Provincie:  Gelderland

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2015:  Planstudie
MIRT 2014:  Planstudie
MIRT 2013:  Planstudie
MIRT 2012:  Planstudie
MIRT 2011:  Planstudie
MIRT 2010:  Planstudie
MIRT 2009:  Planstudie
MIRT 2008:  Planstudie
MIT 2007:  Verkenning
MIT 2006:  Verkenning


Data mijlpalen nota's:
Datum Tracébesluit:  2015

Investeringen:
Investeringsproject van:  Ministerie IenM
Kosten:  € 840 mln
Taakstellend budget: € 840 mln (inclusief bijdrage regio). Hiervan zal € 287 mln door tol worden opgebracht.
Een deel van het taakstellend budget van dit project wordt door tol opgebracht. Om de tolheffing mogelijk te maken zal er gelijktijdig met het (O)TB een (ontwerp)tolbesluit genomen moeten worden. Voor dit tolbesluit is een wettelijke basis nodig, daarom is er een wetsvoorstel in voorbereiding.
Bron: MIRT 2015Gemeenten in het projectgebied
Duiven, Lingewaard, Montferland, Nijmegen, Overbetuwe en Zevenaar.


Planning project
Start realisatie: 2016
Openstelling: 2019-2021


Nota's
Trajectnota/Milieu Effect Rapport (MER)
Als eerste wordt de Trajectnota/Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. Het doel is om deze in het voorjaar van 2009 klaar te hebben. In deze Trajectnota/MER wordt ook onderzoek gedaan naar inpassing van de nieuwe weg en de afweging tunnel of brug. Voor de regio is een tunnel en een goede landschappelijke inpassing van de weg een zeer uitdrukkelijke wens. Minister Peijs ziet vooralsnog geen reden tot de bouw van een tunnel. De meerkosten voor een tunnel zijn niet opgenomen in de raming van 750 miljoen euro.
Bron: persbericht VenW 21-11-2006 Rijk en regio tekenen voor doortrekking A15

Gebiedsvisie A15 - A12
De gemeenten Duiven, Lingewaard, Montferland, Nijmegen, Overbetuwe en Zevenaar en de Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben de gebiedsvisie A15-A12 opgesteld. De gemeenten geven hiermee hun visie op de realisatie van de mogelijke doortrekking van de snelweg A15 vanaf knooppunt Ressen naar de A12 bij Zevenaar. Daarnaast hebben de initiatiefnemers als doel om de ruimtelijke plannen in de regio vroegtijdig af te stemmen op de eventuele komst van het nieuwe stuk snelweg.
Bron: persbericht KAN Gebiedsvisie A15 - A12 opgesteld (10-04-2008)

Startnotitie
Op 14 mei 2008 is de startnotitie ter visie gelegd. In deze startnotitie zijn naar aanleiding van inspraak nieuwe stijl twee extra oplossingen opgenomen.
Besluitvorming
In het bestuurlijk overleg MIT van 2006 zijn afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst over de te starten planstudie A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem - Nijmegen en Verbreding A12 Ede - Grijsoord. In de bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de financiering en de organisatie van de planstudie met de provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem - Nijmegen. In de planstudie wordt rekening gehouden met de effecten van beprijzing (met name tol).
Bron: MIRT 2009Bestuursovereenkomst
Op 21 november 2006 is in Den Haag een bestuursovereenkomst getekend door het rijk, de Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) en de provincie Gelderland. In de overeenkomst staan alle afspraken over de doortrekking van de A15 tussen het knooppunt Bemmel tot de A12 tussen Duiven en Zevenaar en het verbeteren van de doorstroming op de A12. Er is lang onderhandeld over de tekst van de overeenkomst. Met name de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal was een probleem. De Minister wilde de kosten daarvan volledig bij de provincie en de stadsregio leggen maar dat was voor beiden niet acceptabel. De overeenkomst heeft nu het karakter van een ‘agreement tot disagree’: de partijen stellen vast dat ze het op dit punt oneens zijn. In artikel 8 van de overeenkomst wordt vastgesteld dat de provincie en de stadsregio zo’n tunnel willen, maar er wordt tevens geconstateerd dat daar nog geen geld voor is. In de Bestuursovereenkomst wordt verder de verdeling van de kosten geregeld. De totale kosten voor doortrekking bedragen 750 miljoen euro, waarvan het rijk er 375 voor haar rekening neemt. Het resterende bedrag moet door de regio worden opgebracht: 12,5 miljoen euro voor de stadsregio, 100 miljoen voor de provincie. Het resterende bedrag van 262,5 miljoen euro zal met behulp van beprijzen worden gefinancierd.
Bron: persbericht Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) 07-11-2006 Spoedig handtekeningen bestuursovereenkomst A15Op dinsdag 21 november 2006 hebben Gedeputeerde Marijke van Haaren van de provincie Gelderland, voorzitter Jaap Modder van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) en minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat een bestuursovereenkomst getekend over de doortrekking van de snelweg A15 tussen het knooppunt Ressen en de A12 bij Zevenaar. Hiermee is de financiering en organisatie van de planstudie voor de doortrekking A15 en de verbreding A12 Ede-Grijsoord geregeld. Er is afgesproken dat de bouw van de A15 in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) wordt vervroegd van 2018 naar 2012. De tracéwetprocedure daarvoor wordt nu gestart. Provinciale Staten van Gelderland en de KAN-raad moeten de bestuursovereenkomst nog bekrachtigen.
Bron: persbericht VenW 21-11-2006 Rijk en regio tekenen voor doortrekking A15
Contractinformatie
In de planstudiefase zullen de mogelijkheden voor Publiek Private Samenwerking (PPS) uitdrukkelijk worden onderzocht. Via een marktscan wordt bekeken of het vroeg inschakelen van marktpartijen voordeel oplevert. Daarnaast wordt onderzocht of een PPS-contract, waarbij het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden in één contract op de markt wordt gezet, financieel voordeel biedt.
Bron: persbericht VenW 21-11-2006 Rijk en regio tekenen voor doortrekking A15
Projectorganisatie
Er komt een projectorganisatie bij Rijkswaterstaat die verantwoordelijk is voor de trajectnota/MER A15. Hierin participeert de regio met menskracht en financiën.
Uitvoerders