ProjectRampenbeheersing OverstromingenRecent projectnieuws
01-12-2010 Landelijk draaiboek hoogwater en overstroming verschenen
04-11-2010 Eerste Nationale Deltacongres
22-09-2010 Deltaprogramma aangeboden aan Tweede Kamer
Algemene projectinformatie
Nederland investeert veel in het voorkómen van overstromingen. De natuur laat zich echter niet leiden door normen. Extreme hoogwaterstanden en onverwacht falen van waterkeringen kunnen niet worden uitgesloten. Gezien de ernst van de mogelijke gevolgen heeft het kabinet er voor gekozen dat het noodzakelijk is om goed voorbereid te zijn op een overstroming, in aanvulling op het beleid voor de keringen. Deze voorbereiding bestaat uit de combinatie van organisatorische voorbereiding en fysieke ingrepen.

De noodzaak om organisatorisch goed voorbereid te zijn op een overstromingsramp is eens te meer gebleken na de orkaan Katrina in 2005. Ook in Nederland hebben de gezamenlijke overheden vaak onvoldoende beeld van het overstromingsrisico. Mede daardoor is de organisatie van de rampenbeheersing onvoldoende gesteld voor een extreme situatie. Het kabinet wil daarom dat de organisatorische voorbereiding op een overstroming landsdekkend in 2009 op peil is. Het kabinet voert daarom een uitgebreid verbeterprogramma uit. Onderdeel van het programma is een grootschalige oefening. Aan dit verbeterprogramma draagt VenW E 10 mln bij.
Er zijn diverse opties in beeld voor het beheersen van de fysieke ingrepen. Deze zijn nader uitgewerkt in Waterveiligheid 21ste Eeuw en de zogeheten compartimenteringsstudie.
Specifiek voor de Maas is ook een noodoverloopgebied in beeld. Conclusies zullen worden opgenomen in het Nationaal Waterplan. Voor het geheel aan maatregelen ten behoeve van rampenbeheersing is E 190 mln beschikbaar. De verkenning wordt in 2008 afgerond.

Bron: MIRT 2009


Nederland investeert veel in het voorkómen van overstromingen. De natuur laat zich echter niet leiden door normen. Extreme hoogwaterstanden en onverwacht falen van waterkeringen kunnen niet worden uitgesloten. Gezien de ernst van de mogelijke gevolgen heeft het kabinet er voor gekozen dat het noodzakelijk is om goed voorbereid te zijn op een overstroming, in aanvulling op het beleid voor de keringen. Deze voorbereiding bestaat uit de combinatie van organisatorische voorbereiding en fysieke ingrepen.

De noodzaak om organisatorisch goed voorbereid te zijn op een overstromingsramp is eens te meer gebleken na de orkaan Katrina in 2005. Ook in Nederland hebben de gezamenlijke overheden vaak onvoldoende beeld van het overstromingsrisico. Mede daardoor is de organisatie van de rampenbeheersing onvoldoende gesteld voor een extreme situatie. Het kabinet wil daarom de organisatorische voorbereiding op een overstroming met voorrang landsdekkend uiterlijk in 2008 op peil brengen. Het kabinet heeft daarom een uitgebreid verbeterprogramma gelanceerd, onder regie van een bestuurlijke taskforce. Om de uitgevoerde verbeteringen te toetsen in de praktijk zal in 2008 een grootschalige oefening worden gehouden. Aan dit verbeterprogramma draagt VenW E 10 mln bij.

Er zijn diverse opties in beeld voor het beheersen van de fysieke ingrepen. Deze worden nader uitgewerkt in Waterveiligheid 21ste Eeuw en de zogeheten compartimenteringsstudie. Specifiek voor de Maas is ook een noodoverloopgebied in beeld. Deze uitwerkingen vinden hun weerslag in 2008 in een Nota Waterveiligheid. In deze nota zal aandacht worden besteed aan alle infrastructurele ingrepen voor waterveiligheid: zowel die zijn gericht op het voorkómen van overstromingen als die de gevolgen beperken. Voor het geheel aan fysieke ingrepen ten behoeve van rampenbeheersing is E 190 mln beschikbaar.

Bron: MIRT 2008


Het systeem van de Nederlandse bedijkte grote rivieren is in 2015 uitgelegd op het veilig kunnen afvoeren van een afvoer die één maal per 1250 jaar voorkomt. De natuur is echter onvoorspelbaar en een extreme gebeurtenis blijft mogelijk.

In een eerste kabinetsstandpunt over rampenbeheersing voor overstromingen (2003) zijn reserveringen gemaakt voor drie noodoverloopgebieden. Voor nadere besluitvorming bleek meer inzicht nodig in het technische en economisch rendement van noodoverloopgebieden, in vergelijking met andere opties voor rampenbeheersing zoals internationale afstemming, structurele normverhoging, organisatorische maatregelen en compartimentering. Het hierop ingezette onderzoek is in 2006 afgerond en zal de grondslag vormen voor een overkoepelende strategie voor de rampenbeheersing bij overstromingen in een tweede kabinetsstandpunt (najaar 2006).

Tussentijds is gebleken dat noodoverloopgebieden voor de Rijn een gering rendement hebben en daarmee als reservering konden vervallen (tussenbesluit 2005 ). Bovendien komt de aanleg van compartimenteringsdijken heel kansrijk uit het onderzoek, mede in relatie tot bescherming en benutting van vitale infrastructuur; het kabinet heeft daarom in februari 2006 uit het FES E 2 mln beschikbaar gesteld voor nadere uitwerking van deze optie. Deze uitwerking wordt in 2008 verwacht.

Bron: MIT 2007

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Verkenning
Modaliteit:  Waterkwaliteit

Regio:  Nationaal
Provincie:

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Verkenning
MIRT 2008:  Verkenning
MIT 2007:  Verkenning
MIT 2006:  Verkenning


Data mijlpalen nota's:
Datum Tracébesluit:  2006
Datum Procedures Rond:  2007

Investeringen:
Investeringsproject van:  VenW
Kosten:  € 190 mln
Voor het geheel aan maatregelen ten behoeve van rampenbeheersing is E 190 mln beschikbaar.
Bron: MIRT 2009